Veilig leef- en leerklimaat

Pedagogisch/didactisch klimaat

Op De Vuurtoren leert een kind wie hij is, wat hij kan en wat hij wil! We stimuleren het talent van onze leerlingen. Dit geeft een positieve bijdrage aan het zelfvertrouwen van het kind en het plezier in leren. Daardoor gaat het lerend vermogen van het kind omhoog en leert het ook andere kennis makkelijker. Met elk kind wordt minstens één keer per jaar een kindgesprek gevoerd, gericht op cognitieve ontwikkeling en gericht op bredere talentontwikkeling. Zo onderzoekt hij zijn mogelijkheden en talenten en ontdekt wie hij is, wat hij kan en wat hij wil.

 

Het kleinschalige karakter, de rust en structuur en de fijne, gemoedelijke sfeer creëren voor leerlingen een veilige omgeving.  De school is overzichtelijk en er is oog en aandacht voor elk kind. Ouders en leerlingen voelen zich thuis en gaan met plezier naar school. Je kunt pas goed leren, als je goed in je vel zit. Daarom wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke en sociale vaardigheden, bijvoorbeeld via het programma van de Vreedzame School. Daarnaast is er veel aandacht voor zelfstandig en taakgericht werken en voor ontdekkend en samenwerkend leren.

 

Vreedzame School

De Vuurtoren voedt kinderen op tot verantwoordelijke en actieve leden van de gemeenschap. Daartoe beschouwen we de klas en de school als oefenplaats. Onze leerlingen leren dat zij deel uitmaken van de gemeenschap die de klas en school vormt en leren daaraan een bijdrage te leveren. Ze leren oog en oor te hebben voor anderen, zich verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken. In de ‘Vreedzame School’ mobiliseren we de eigen kracht van de leerlingen. Ze krijgen een stem en leren die op een verantwoordelijke manier gebruiken. Onze leerlingen voelen zich gehoord en gezien en ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn, dat ze ‘er toe doen’.

 

Centraal in de Vreedzame School staat het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. Leerlingen leren voor zichzelf op te komen, maar altijd in relatie tot hun omgeving. Dit zorgt ervoor dat de cultuur van de school verandert naar een democratische gemeenschap. Leerlingen en leerkrachten denken mee, voelen zich verantwoordelijk en betrokken. Het vergroot de sociale competentie en versterkt positief gedrag. Zo ontstaan betere relaties binnen de groep en respect en waardering voor verschillen. Een aantal leerlingen uit groep 8 is opgeleid tot mediator. Deze leerlingen zijn in staat om bij een conflict als mediator op te treden. We maken kinderen verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en we leren ze de spelregels en middelen om op een vreedzame en respectvolle wijze met elkaar om te gaan.

www.vreedzameschool.nl

 

Omgaan met pesten

Vanuit de basis van de Vreedzame School is er een positieve en veilige sfeer op school. Pesten voorkomen we zoveel mogelijk, maar als het gebeurt, pakken we dat serieus aan, zodat alle leerlingen zich op school veilig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. De Vuurtoren heeft daarom een pestprotocol. Leerlingen en volwassenen kunnen elkaar aanspreken op de regels en afspraken uit het pestprotocol.

Documenten