Zorg en begeleiding

Op De Vuurtoren hebben wij aandacht voor alle kinderen (basiszorg) en bieden extra zorg aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Het gehele team is samen met de directeur verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding door de gehele school heen. De coördinatie van de zorg ligt in handen van de intern begeleider in samenspraak met de directeur.

 

Planmatig werken

Op onze school wordt planmatig gewerkt. De school heeft voor alle groepen een leerlingvolgsysteem met methode-onafhankelijke toetsen voor taal/lezen, rekenen/wiskunde en de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkrachten volgen systematisch de vorderingen van de leerlingen door methodegebonden toetsen, Citotoetsen of observatie-instrumenten. De leerkrachten analyseren de resultaten van hun leerlingen en leggen hun programma in een plan van aanpak vast. Leerkrachten werken samen met hun leerlingen. Ze formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen. Leerkrachten bespreken minstens twee keer per jaar hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun plan van aanpak met de intern begeleider. Daarnaast is er twee keer per jaar overleg aan de hand van de tussenevaluaties. Leerkrachten signaleren vroegtijdig welke leerlingen extra ondersteuning nodig hebben. De school heeft een goed functionerend ondersteuningsteam met duidelijke taken en verantwoordelijkheden. De school evalueert jaarlijks de effecten van de leerlingenzorg. Er is een teambrede aanpak op dit terrein en een positieve aansturing door directie en IB-er. Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften is een ontwikkelingsperspectief (OOP) of handelingsplan opgesteld.

 

Basisondersteuning

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband 20.01, het samenwerkingsverband voor de scholen in de provincie Groningen en gemeente Noordenveld. In het samenwerkingsverband zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning. Deze betreffen de preventieve en licht curatieve interventies, de onderwijsondersteuningsstructuur, het planmatig werken en de basiskwaliteit van het onderwijs.

 

Extra ondersteuning

Op onze school hebben we een aantal afspraken gemaakt ten aanzien van de extra ondersteuning. Binnen onze school houden wij rekening met de individuele verschillen tussen leerlingen. We gaan er vanuit dat in beginsel alle leerlingen bij ons op school kunnen worden toegelaten. Toch kan het voorkomen dat op basis van de verkregen informatie er twijfels rijzen of wij wel op een voldoende verantwoorde wijze goed onderwijs kunnen bieden. In een dergelijk geval treden wij in overleg met de ouders. Samen zullen we vervolgens zoeken naar oplossingen, eventueel met externe ondersteuning en hulp. Belangrijke factoren die een rol spelen bij onze afweging zijn:

  • het aantal leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften al aanwezig in de groep;
  • de beïnvloeding van de rust en de veiligheid in de groep en de school;
  • de beïnvloeding van het leerproces van andere leerlingen;
  • evenwicht in vraag naar verzorging, behandeling en onderwijs;
  • de deskundigheid en ervaring van het personeel;
  • de continuïteit binnen het team;
  • de organisatie/differentiatiecapaciteit van de groep en de school;
  • fysieke toegankelijkheid van het gebouw en de materiele situatie van de school.

 

In sommige gevallen kan het voorkomen dat wij het niet verantwoord achten om een leerling onderwijs op onze school te laten volgen. Dat wil zeggen dat er een te groot gat zit tussen dat wat het kind nodig heeft aan goede begeleiding, ondersteuning én dat wat wij kunnen bieden. Deze leerling kunnen wij dan geen onderwijs bieden op onze school. Bij leerlingen die verstoring van de rust en veiligheid op school veroorzaken, handelen wij volgens het bovenschools beleidsdocument ‘Toelating, schorsing en verwijdering’. De afspraken rond zorg en begeleiding zijn nader uitgewerkt in het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van De Vuurtoren.

Documenten