Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische uitgangspunten zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Wij vinden de volgende zaken van groot belang:

  • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs;
  • onderwijs op maat geven: differentiëren;
  • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend);
  • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen;
  • kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

 

Thematisch onderwijs

Wij geven op De Vuurtoren thematisch onderwijs: alle vakken worden in samenhang aangeboden, behalve rekenen, schrijven en bewegen. Groep 1 en 2 werken al jaren doelgericht aan bepaalde thema’s. Groep 3 werkt met de methode Lijn 3, die aansluit bij de thema’s van groep 4 tot en met 8. Vanaf groep 4 werken we thematisch met de methode Alles-in-1. Door te werken rond thema’s wordt het onderwijs betekenisvol en boeiend. De samenhang tussen de vakken maakt de leerstof logisch, motiverend, efficiënt en effectief. De verschillende werkvormen sluiten aan bij uiteenlopende leerstijlen. De leerlingen werken cognitief, praktisch, creatief, schriftelijk, mondeling en digitaal en via onderzoekend en ontdekkend leren. Ook is er afwisseling in organisatievormen: klassikaal, individueel of samen. Op deze manieren stimuleren we de verschillende talenten van onze leerlingen.

 

Leerstofaanbod

Onze school richt zich op de cognitieve, sociale en brede ontwikkeling van de leerlingen. Daartoe bieden we een passend aanbod aan dat dekkend is voor de kerndoelen en de referentieniveaus taal en rekenen. Ons aanbod is evenwichtig verdeeld over de leerjaren, sluit aan bij de kenmerken van onze leerlingen en bereidt hen voor op het vervolgonderwijs. Onze school biedt een onderwijsaanbod aan dat past bij de wettelijke voorschriften. Ook geven we vanaf groep 1 Engels en in de bovenbouw lessen in mediawijsheid. We ontwikkelen samen met andere scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen doorgaande leerlijnen voor Engels, digitale geletterdheid en kunst & cultuur.