Toetsen en Cito

Op De Vuurtoren volgen we de kinderen vanaf het begin systematisch in hun ontwikkeling. Wij doen dat, omdat we het belangrijk vinden zicht te hebben op de diverse ontwikkelingsgebieden van kinderen. Daarbij letten we zowel op de leerprestaties als de sociaal-emotionele vorming. We leggen dit vast en kunnen zo zien of kinderen op het goede spoor zitten. Hiervoor schrijven we per groep een plan van aanpak en voor een leerling die dat nodig heeft, een individueel handelingsplan of een ontwikkelingsperspectief. Deze plannenworden volgens een bepaalde regelmaat geëvalueerd en bijgesteld.

 

In de onderbouw volgen we de ontwikkeling van onze leerlingen door observaties en door gebruik te maken van de leerlijnen van het Digikeuzebord. In deze bouw maken we geen gebruik van Citotoetsen. Vanaf groep 3 observeren we zaken als werkhouding, sociaal gedrag, zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid en toetsen we de leervorderingen door toetsen die bij de methodes horen. De resultaten van deze methodegebonden toetsen worden door de leerkracht geregistreerd.

Resultaten van observaties en toetsen geven de leerkracht inzicht in wat de leerling al kan en wat nog niet wordt beheerst. Wanneer blijkt dat een leerling extra uitleg of oefening nodig heeft, noteert de leerkracht dit in het interventielogboek en plant hier een moment voor in het weekrooster.


Citotoetsen

Naast de methodegebonden toetsen worden er twee keer per jaar (in januari en juni) vanaf groep 3 Citotoetsen afgenomen. Deze landelijk genormeerde toetsen bieden ons niet alleen een beeld van hoe de leerling zich ontwikkelt, maar ook hoe de groep en de school zich ontwikkelt. De kinderen worden zo hun hele schoolloopbaan gevolgd.

 

Op De Vuurtoren worden in groep 3 tot en met 8 de volgende Cito-toetsen afgenomen: rekenen en wiskunde,  spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling (SCOL). Op verschillende niveaus worden de resultaten besproken. In de leerlingbespreking bespreekt de leerkracht met de intern begeleider de ontwikkeling van de leerling. Met het hele team bespreken we de ontwikkeling van de schoolresultaten (Citoresultaten van alle groepen en van de centrale eindtoets groep 8).