Actieve en zelfstandige leerhouding

Op onze school hechten we veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf ontdekken, zelf kiezen, zelf doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen. Ook stimuleren we samenwerking tussen onze leerlingen. Leerkrachten begeleiden de leerprocessen van zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid op maat: leerlingen die (wat) meer sturing nodig hebben, krijgen die ook. De belangrijkste kenmerken van onze school zijn:

  1. De leerkrachten betrekken de leerlingen actief bij de lessen.
  2. De leerlingen werken met dag- en weektaken.
  3. De leerkrachten laten de leerlingen - waar mogelijk - samenwerken en elkaar ondersteunen.
  4. De leerkrachten leren de leerlingen doelmatig te plannen.

 

Zelfstandigheid

Het principe van zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat kinderen actief en zelfontdekkend willen leren en werken. Een leerling wil doelgericht werken aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken, indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken van leerlingen. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren, moet een leerling leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een leerling tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn.

 

Samenwerking

In de maatschappij is samenwerken, werken in teamverband, heel belangrijk. Op onze school besteden we veel aandacht aan samenwerkend leren. Het verwerven van kennis en vaardigheden in samenwerking met anderen kan het leren vergemakkelijken. Leerlingen leren dat er verschillen bestaan tussen mensen. Ze leren naar elkaar te luisteren en respect te hebben voor elkaar. Als leerlingen met elkaar samenwerken, ontwikkelen ze sociale vaardigheden en leren ze reflecteren op de manier waarop ze leren.

 

Verantwoordelijkheid

De Vuurtoren maakt via een geleidelijk proces elke leerling vertrouwd met het dragen van verantwoordelijkheid. Het is een taak van de leerkracht om iedere leerling structuur en begeleiding te bieden om vrijheid binnen grenzen te leren hanteren. Wanneer leerlingen een taak krijgen, waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen en die ze in vrijheid zelf plannen en uitvoeren, is het onderwijs heel effectief. Ook de jongste leerlingen leren al te werken door middel van taken.