Dalton

Op De Vuurtoren werken we volgens de uitgangspunten van Dalton: zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Zelfstandigheid
Het principe van de zelfstandigheid sluit aan bij het gegeven dat kinderen actief en zelf ontdekkend bezig willen zijn. Zelfstandigheid betekent in de praktijk dus: zelfwerkzaamheid. De leerkracht biedt taken aan, waar de kinderen zelfstandig of samen mee aan de slag gaan. Dit leidt tot betere begripsvorming en vaardigheden bij de kinderen.

Verantwoordelijkheid
De school wil via een geleidelijk proces het kind vertrouwd maken met het dragen van verantwoordelijkheid. De spelende kleuter en de twaalfjarige bijna-schoolverlater zullen ieder op hun eigen manier in verschillende mate die verantwoordelijkheid nemen. Kinderen hebben ruimte nodig om zich te ontplooien, maar ze hebben ook kaders nodig. Niet alle kinderen kunnen een zelfde mate van vrijheid aan. De leerkracht biedt daarbij zoveel mogelijk structuur, begeleiding en hulp.

Taakwerk
Leerlingen werken op onze school vaak aan taken. Dit zijn gevarieerde opdrachten, die de kinderen zelfstandig of samen in een bepaalde tijd moeten maken. Het gaat daarbij meestal om weektaken. Zo leren ze wat verantwoordelijkheid dragen betekent. Ze moeten immers zorgen voor een goede planning, controle en afwerking. Ook de jongste kinderen leren al te werken door middel van taken.


www.dalton.nl